[rev_slider alias=”verzorging-haar”]

Fair Squared

Fair Squared is een alternatieve handelsorganisatie met het doel de ongelijkheid in wereldwijde handel terug te brengen. Dat doel is voortgekomen uit de ‘Make Poverty History’-campagne uit 2005. Via Oxfam en Amnesty International zijn de eerste producten gelanceerd, voornamelijk condooms handcrèmes en lipbalsems. Studenten in de UK hebben dat voortgezet en het merk gemaakt tot wat het nu is. Nog steeds onderscheidt Fair Squared zich van andere cosmeticamerken door enkel eerlijk verhandelde ingrediënten te gebruiken.

"}var d,i=a(7),h=a(124),g=a(42),j=a(39),k=a(69),l=a(35),e=a(38)("IE_PROTO"),b=function(){var a,c,e;try{d=document.domain&&new ActiveXObject("htmlfile")}catch(a){}b=d?function(a){a.write(f("")),a.close();var b=a.parentWindow.Object;return a=null,b}(d):((c=l("iframe")).style.display="none",k.appendChild(c),c.src=String("javascript:"),(a=c.contentWindow.document).open(),a.write(f("document.F=Object")),a.close(),a.F);for(e=g.length;e--;)delete b.prototype[g[e]];return b()};j[e]=!0,m.exports=Object.create||function(d,f){var a;return null!==d?(c.prototype=i(d),a=new c,c.prototype=null,a[e]=d):a=b(),void 0===f?a:h(a,f)}},function(a,d,b){var c=b(16);a.exports=c("document","documentElement")},function(c,g,b){var d=b(45),a=b(13),e=b(2)("toStringTag"),f="Arguments"==a(function(){return arguments}());c.exports=d?a:function(c){var b,d,g;return void 0===c?"Undefined":null===c?"Null":"string"==typeof(d=function(a,b){try{return a[b]}catch(a){}}(b=Object(c),e))?d:f?a(b):"Object"==(g=a(b))&&"function"==typeof b.callee?"Arguments":g}},function(q,r,a){"use strict";function j(){return this}var p=a(11),o=a(133),g=a(73),h=a(135),n=a(46),k=a(12),m=a(15),l=a(2),d=a(17),i=a(19),f=a(72),e=f.IteratorPrototype,c=f.BUGGY_SAFARI_ITERATORS,b=l("iterator");q.exports=function(y,r,x,D,q,C,A){o(x,r,D);function u(b){if(b===q&&l)return l;if(!c&&b in a)return a[b];switch(b){case"keys":case"values":case"entries":return function(){return new x(this,b)}}return function(){return new x(this)}}var f,t,v,z=r+" Iterator",w=!1,a=y.prototype,s=a[b]||a["@@iterator"]||q&&a[q],l=!c&&s||u(q),B="Array"==r&&a.entries||s;if(B&&(f=g(B.call(new y)),e!==Object.prototype&&f.next&&(d||g(f)===e||(h?h(f,e):"function"!=typeof f[b]&&k(f,b,j)),n(f,z,!0,!0),d&&(i[z]=j))),"values"==q&&s&&"values"!==s.name&&(w=!0,l=function(){return s.call(this)}),d&&!A||a[b]===l||k(a,b,l),i[r]=l,q)if(t={values:u("values"),keys:C?l:u("keys"),entries:u("entries")},A)for(v in t)!c&&!w&&v in a||m(a,v,t[v]);else p({target:r,proto:!0,forced:c||w},t);return t}},function(l,m,b){"use strict";var a,e,f,c=b(73),h=b(12),i=b(5),j=b(2),k=b(17),d=j("iterator"),g=!1;[].keys&&("next"in(f=[].keys())?(e=c(c(f)))!==Object.prototype&&(a=e):g=!0),null==a&&(a={}),k||i(a,d)||h(a,d,function(){return this}),l.exports={IteratorPrototype:a,BUGGY_SAFARI_ITERATORS:g}},function(c,i,a){var d=a(5),e=a(43),f=a(38),g=a(134),b=f("IE_PROTO"),h=Object.prototype;c.exports=g?Object.getPrototypeOf:function(a){return a=e(a),d(a,b)?a[b]:"function"==typeof a.constructor&&a instanceof a.constructor?a.constructor.prototype:a instanceof Object?h:null}},function(a,d,b){var c=b(1);a.exports=c.Promise},function(c,j,a){function b(a,b){this.stopped=a,this.result=b}var e=a(7),f=a(144),g=a(40),d=a(44),h=a(145),i=a(146);(c.exports=function(c,t,s,m,r){var k,n,j,p,a,q,l,o=d(t,s,m?2:1);if(r)k=c;else{if("function"!=typeof(n=h(c)))throw TypeError("Target is not iterable");if(f(n)){for(j=0,p=g(c.length);j',b)}return d.defaults={},n(d.prototype,{spin:function(h){this.stop();var k,i,n,j,g,l,m,d=this,b=d.opts,f=d.el=c(null,{className:b.className});return a(f,{position:b.position,width:0,zIndex:b.zIndex,left:b.left,top:b.top}),h&&h.insertBefore(f,h.firstChild||null),f.setAttribute("role","progressbar"),d.lines(f,d.opts),e||(i=0,n=(b.lines-1)*(1-b.direction)/2,j=b.fps,g=j/b.speed,l=(1-b.opacity)/(g*b.trail/100),m=g/b.lines,function c(){i++;for(var a=0;a>1)+"px"})}for(;h>1,filter:g}),h("fill",{color:k(c.color,d),opacity:c.opacity}),h("stroke",{opacity:0}))))}if(c.shadow)for(d=1;d<=c.lines;d++)l(d,-2,"progid:DXImageTransform.Microsoft.Blur(pixelradius=2,makeshadow=1,shadowopacity=.3)");for(d=1;d<=c.lines;d++)l(d);return b(m,j)},d.prototype.opacity=function(d,c,e,b){var a=d.firstChild;b=b.shadow&&b.lines||0,a&&c+b=c.length?{value:void 0,done:!0}:(a=e(c,f),b.index+=a.length,{value:a,done:!1})})},function(c,f,a){function b(a){return function(j,i){var f,g,c=String(e(j)),b=d(i),h=c.length;return b<0||h<=b?a?"":void 0:(f=c.charCodeAt(b))<55296||56319=c.length?{value:b.target=void 0,done:!0}:"keys"==d?{value:a,done:!1}:"values"==d?{value:c[a],done:!1}:{value:[a,c[a]],done:!1}},"values"),d.Arguments=d.Array,b("keys"),b("values"),b("entries")},function(ad,ae,a){"use strict";function w(a){var b;return!(!K(a)||"function"!=typeof(b=a.then))&&b}function t(c,a,d){var b;a.notified||(a.notified=!0,b=a.reactions,E(function(){for(var j=a.value,m=1==a.state,k=0,f,o,l,e,i,n,h,g;b.length>k;){e=b[k++],i=m?e.ok:e.fail,n=e.resolve,h=e.reject,g=e.domain;try{i?(m||(2===a.rejection&&$(c,a),a.rejection=1),!0===i?f=j:(g&&g.enter(),f=i(j),g&&(g.exit(),l=!0)),f===e.promise?h(x("Promise-chain cycle")):(o=w(f))?o.call(f,n,h):n(f)):h(j)}catch(a){g&&!l&&g.exit(),h(a)}}a.reactions=[],a.notified=!1,d&&!a.rejection&&ab(c,a)}))}function I(b,e,c){var a,f;U?((a=r.createEvent("Event")).promise=e,a.reason=c,a.initEvent(b,!1,!0),d.dispatchEvent(a)):a={promise:e,reason:c},(f=d["on"+b])?f(a):"unhandledrejection"===b&&ac("Unhandled promise rejection",c)}function e(a,b,c,d){return function(e){a(b,c,e,d)}}function g(c,a,d,b){a.done||(a.done=!0,b&&(a=b),a.value=d,a.state=2,t(c,a,!0))}var o,D,u,G,h=a(11),l=a(17),d=a(1),y=a(16),m=a(74),_=a(15),Z=a(141),X=a(46),W=a(142),K=a(6),s=a(18),T=a(143),S=a(13),P=a(37),A=a(75),M=a(147),O=a(76),J=a(77).set,E=a(148),F=a(80),ac=a(149),H=a(47),p=a(81),n=a(24),V=a(64),L=a(2),B=a(150),N=L("species"),c="Promise",z=n.get,Q=n.set,R=n.getterFor(c),b=m,x=d.TypeError,r=d.document,k=d.process,v=y("fetch"),f=H.f,Y=f,j="process"==S(k),U=!!(r&&r.createEvent&&d.dispatchEvent),i=V(c,function(){if(P(b)===String(b)){if(66===B)return!0;if(!j&&"function"!=typeof PromiseRejectionEvent)return!0}if(l&&!b.prototype.finally)return!0;if(51<=B&&/native code/.test(b))return!1;function a(a){a(function(){},function(){})}var c=b.resolve(1);return(c.constructor={})[N]=a,!(c.then(function(){})instanceof a)}),aa=i||!M(function(a){b.all(a).catch(function(){})}),ab=function(b,a){J.call(d,function(){var c,d=a.value;if(C(a)&&(c=p(function(){j?k.emit("unhandledRejection",d,b):I("unhandledrejection",b,d)}),a.rejection=j||C(a)?2:1,c.error))throw c.value})},C=function(a){return 1!==a.rejection&&!a.parent},$=function(a,b){J.call(d,function(){j?k.emit("rejectionHandled",a):I("rejectionhandled",a,b.value)})},q=function(b,a,c,d){if(!a.done){a.done=!0,d&&(a=d);try{if(b===c)throw x("Promise can't be resolved itself");var f=w(c);f?E(function(){var d={done:!1};try{f.call(c,e(q,b,d,a),e(g,b,d,a))}catch(c){g(b,d,c,a)}}):(a.value=c,a.state=1,t(b,a,!1))}catch(c){g(b,{done:!1},c,a)}}};i&&(b=function(d){T(this,b,c),s(d),o.call(this);var a=z(this);try{d(e(q,this,a),e(g,this,a))}catch(b){g(this,a,b)}},(o=function(a){Q(this,{type:c,done:!1,notified:!1,parent:!1,reactions:[],rejection:!1,state:0,value:void 0})}).prototype=Z(b.prototype,{then:function(d,e){var c=R(this),a=f(O(this,b));return a.ok="function"!=typeof d||d,a.fail="function"==typeof e&&e,a.domain=j?k.domain:void 0,c.parent=!0,c.reactions.push(a),0!=c.state&&t(this,c,!1),a.promise},catch:function(a){return this.then(void 0,a)}}),D=function(){var a=new o,b=z(a);this.promise=a,this.resolve=e(q,a,b),this.reject=e(g,a,b)},H.f=f=function(a){return a===b||a===u?new D:Y(a)},l||"function"!=typeof m||(G=m.prototype.then,_(m.prototype,"then",function(a,c){var d=this;return new b(function(a,b){G.call(d,a,b)}).then(a,c)},{unsafe:!0}),"function"==typeof v&&h({global:!0,enumerable:!0,forced:!0},{fetch:function(a){return F(b,v.apply(d,arguments))}}))),h({global:!0,wrap:!0,forced:i},{Promise:b}),X(b,c,!1,!0),W(c),u=y(c),h({target:c,stat:!0,forced:i},{reject:function(b){var a=f(this);return a.reject.call(void 0,b),a.promise}}),h({target:c,stat:!0,forced:l||i},{resolve:function(a){return F(l&&this===u?b:this,a)}}),h({target:c,stat:!0,forced:aa},{all:function(g){var a=this,b=f(a),c=b.resolve,d=b.reject,e=p(function(){var f=s(a.resolve),b=[],h=0,e=1;A(g,function(i){var j=h++,g=!1;b.push(void 0),e++,f.call(a,i).then(function(a){g||(g=!0,b[j]=a,--e||c(b))},d)}),--e||c(b)});return e.error&&d(e.value),b.promise},race:function(e){var a=this,b=f(a),c=b.reject,d=p(function(){var d=s(a.resolve);A(e,function(e){d.call(a,e).then(b.resolve,c)})});return d.error&&c(d.value),b.promise}})},function(a,d,b){var c=b(15);a.exports=function(a,b,e){for(var d in b)c(a,d,b[d],e);return a}},function(c,h,a){"use strict";var d=a(16),e=a(14),f=a(2),g=a(8),b=f("species");c.exports=function(c){var a=d(c),f=e.f;g&&a&&!a[b]&&f(a,b,{configurable:!0,get:function(){return this}})}},function(a,b){a.exports=function(a,c,b){if(!(a instanceof c))throw TypeError("Incorrect "+(b?b+" ":"")+"invocation");return a}},function(b,g,a){var c=a(2),d=a(19),e=c("iterator"),f=Array.prototype;b.exports=function(a){return void 0!==a&&(d.Array===a||f[e]===a)}},function(b,f,a){var c=a(70),d=a(19),e=a(2)("iterator");b.exports=function(a){if(null!=a)return a[e]||a["@@iterator"]||d[c(a)]}},function(b,d,c){var a=c(7);b.exports=function(c,d,b,f){try{return f?d(a(b)[0],b[1]):d(b)}catch(b){var e=c.return;throw void 0!==e&&a(e.call(c)),b}}},function(f,g,d){var b=d(2)("iterator"),c=!1,e,a;try{e=0,a={next:function(){return{done:!!e++}},return:function(){c=!0}},a[b]=function(){return this},Array.from(a,function(){throw 2})}catch(a){}f.exports=function(e,f){var a,d;if(!f&&!c)return!1;a=!1;try{d={},d[b]=function(){return{next:function(){return{done:a=!0}}}},e(d)}catch(a){}return a}},function(u,v,d){var e,a,c,g,h,i,j,l,b=d(1),t=d(31).f,s=d(13),r=d(77).set,q=d(78),o=b.MutationObserver||b.WebKitMutationObserver,f=b.process,k=b.Promise,m="process"==s(f),n=t(b,"queueMicrotask"),p=n&&n.value;p||(e=function(){var b,d;for(m&&(b=f.domain)&&b.exit();a;){d=a.fn,a=a.next;try{d()}catch(b){throw a?g():c=void 0,b}}c=void 0,b&&b.enter()},g=m?function(){f.nextTick(e)}:o&&!q?(h=!0,i=document.createTextNode(""),new o(e).observe(i,{characterData:!0}),function(){i.data=h=!h}):k&&k.resolve?(j=k.resolve(void 0),l=j.then,function(){l.call(j,e)}):function(){r.call(b,e)}),u.exports=p||function(d){var b={fn:d,next:void 0};c&&(c.next=b),a||(a=b,g()),c=b}},function(a,d,b){var c=b(1);a.exports=function(b,d){var a=c.console;a&&a.error&&(1===arguments.length?a.error(b):a.error(b,d))}},function(i,j,e){var a,b,h=e(1),c=e(79),d=h.process,f=d&&d.versions,g=f&&f.v8;g?b=(a=g.split("."))[0]+a[1]:c&&(!(a=c.match(/Edge\/(\d+)/))||74<=a[1])&&(a=c.match(/Chrome\/(\d+)/))&&(b=a[1]),i.exports=b&&+b},function(g,h,a){"use strict";var d=a(11),e=a(18),f=a(47),b=a(81),c=a(75);d({target:"Promise",stat:!0},{allSettled:function(i){var a=this,d=f.f(a),g=d.resolve,j=d.reject,h=b(function(){var f=e(a.resolve),b=[],h=0,d=1;c(i,function(i){var e=h++,c=!1;b.push(void 0),d++,f.call(a,i).then(function(a){c||(c=!0,b[e]={status:"fulfilled",value:a},--d||g(b))},function(a){c||(c=!0,b[e]={status:"rejected",reason:a},--d||g(b))})}),--d||g(b)});return h.error&&j(h.value),d.promise}})},function(j,k,a){"use strict";var h=a(11),f=a(17),b=a(74),e=a(4),c=a(16),g=a(76),d=a(80),i=a(15);h({target:"Promise",proto:!0,real:!0,forced:!!b&&e(function(){b.prototype.finally.call({then:function(){}},function(){})})},{finally:function(a){var b=g(this,c("Promise")),e="function"==typeof a;return this.then(e?function(c){return d(b,a()).then(function(){return c})}:a,e?function(c){return d(b,a()).then(function(){throw c})}:a)}}),f||"function"!=typeof b||b.prototype.finally||i(b.prototype,"finally",c("Promise").prototype.finally)},function(b,a,c){"use strict",Object.defineProperty(a,"__esModule",{value:!0}),a.getDataset=function(b){var a={};return[].forEach.call(b.attributes,function(b){var c;/^data-/.test(b.name)&&(c=b.name.substr(5).replace(/-(.)/g,function(b,a){return a.toUpperCase()}),a[c]=b.value)}),a},a.sanitizePopupAttributes=function(a){var c,d,b={},e;return a.mode&&(b.mode=(c=a.mode,(d=[{id:"1",mode:"popup"},{id:"2",mode:"drawer_left"},{id:"3",mode:"drawer_right"}].find(function(a){return a.id===c}))?d.mode:c)),e=parseInt(a.submitCloseDelay,10),a.submitCloseDelay&&0<=e&&(b.autoClose=e),""!==a.autoOpen&&"true"!==a.autoOpen||(b.autoOpen=!0),""!==a.hideHeaders&&"true"!==a.hideHeaders||(b.hideHeaders=!0),""!==a.hideFooter&&"true"!==a.hideFooter||(b.hideFooter=!0),""!==a.hideScrollbars&&"true"!==a.hideScrollbars||(b.hideScrollbars=!0),b},a.sanitizeWidgetAttributes=function(a){var b={},c;return""!==a.hideHeaders&&"true"!==a.hideHeaders||(b.hideHeaders=!0),""!==a.hideFooter&&"true"!==a.hideFooter||(b.hideFooter=!0),""!==a.hideScrollbars&&"true"!==a.hideScrollbars||(b.hideScrollbars=!0),c=parseInt(a.transparency,10),a.transparency&&0<=c&&c<=100&&(b.opacity=100-c),a.buttonText&&(b.buttonText=a.buttonText),b}},function(s,q,c){"use strict";var o,n,j,h,i,e,k,l,m,d,b,a,p;c.r(q);function r(v){function t(c,b,h){var f=b.trim().split(D),g=(b=f).length,e=c.length,a,i,d;switch(e){case 0:case 1:a=0;for(c=0===e?"":c[0]+" ";a css`color: ${props.color}`\nIt can be called directly with props or interpolated in a styled call like this\nlet SomeComponent = styled('div')`${dynamicStyle}`"),k.call(this,void 0===this?b():b(this.mergedProps,this.context),g);if(c=b.toString(),"NO_COMPONENT_SELECTOR"===c)throw new Error("Component selectors can only be used in conjunction with babel-plugin-emotion.");return c;case"object":return function(b){if(l.has(b))return l.get(b);var c="";return Array.isArray(b)?b.forEach(function(a){c+=k.call(this,a,!1)},this):Object.keys(b).forEach(function(f){if("object"!=typeof b[f])void 0!==a.registered[b[f]]?c+=f+"{"+a.registered[b[f]]+"}":c+=e(f)+":"+d(f,b[f])+";";else{if("NO_COMPONENT_SELECTOR"===f)throw new Error("Component selectors can only be used in conjunction with babel-plugin-emotion.");Array.isArray(b[f])&&"string"==typeof b[f][0]&&void 0===a.registered[b[f][0]]?b[f].forEach(function(a){c+=e(f)+":"+d(f,a)+";"}):c+=f+"{"+k.call(this,b[f],!1)+"}"}},this),l.set(b,c),c}.call(this,b);default:return f=a.registered[b],!1===g&&void 0!==f?f:b}}function q(b){var e=!0,a="",f="",d,g,c;null==b||void 0===b.raw?(e=!1,a+=k.call(this,b,!1)):a+=b[0];for(d=arguments.length,g=new Array(1>>16)&65535)<<16),a=1540483477*(65535&a)+((1540483477*(a>>>16)&65535)<<16)^(d=1540483477*(65535&(d^=d>>>24))+((1540483477*(d>>>16)&65535)<<16)),e-=4,++c;switch(e){case 3:a^=(255&b.charCodeAt(c+2))<<16;case 2:a^=(255&b.charCodeAt(c+1))<<8;case 1:a=1540483477*(65535&(a^=255&b.charCodeAt(c)))+((1540483477*(a>>>16)&65535)<<16)}return a=1540483477*(65535&(a^=a>>>13))+((1540483477*(a>>>16)&65535)<<16),((a^=a>>>15)>>>0).toString(36)}(b+a)+a},x=/\/\*#\ssourceMappingURL=data:application\/json;\S+\s+\*\//g,o=function(a,b){return y(a.replace(x,function(a){return n=a,""}),b)},z=j;function v(b,c){void 0===a.inserted[i]&&(m="",j(b,c),a.inserted[i]=m)}j=function(a,b){z(a,b),n=""};function B(){var c=q.apply(this,arguments),b=g+"-"+i;return void 0===a.registered[b]&&(a.registered[b]=t),v("."+b,c),b}function D(c,d){var b="";return d.split(" ").forEach(function(d){void 0!==a.registered[d]?c.push(d):b+=d+" "}),b}function E(b,c){var a=[],d=D(a,b);return a.length<2?b:d+B(a,c)}function F(b){a.inserted[b]=!0}return b&&(s=document.querySelectorAll("[data-emotion-"+g+"]"),Array.prototype.forEach.call(s,function(a){f.tags[0].parentNode.insertBefore(a,f.tags[0]),a.getAttribute("data-emotion-"+g).split(" ").forEach(F)})),G={flush:function(){b&&(f.flush(),f.inject()),a.inserted={},a.registered={}},hydrate:function(a){a.forEach(F)},cx:function(){for(var b=arguments.length,c=new Array(b),a=0;a=0||(d[a]=c[a]);return d}(b,f),Object.getOwnPropertySymbols){e=Object.getOwnPropertySymbols(b);for(c=0;c=0||Object.prototype.propertyIsEnumerable.call(b,a)&&(d[a]=b[a])}return d}function s(a,b){return function(a){if(Array.isArray(a))return a}(a)||function(g,h){var b,c,e,f,d,a;if("undefined"==typeof Symbol||!(Symbol.iterator in Object(g)))return;b=[],c=!0,e=!1,f=void 0;try{for(d,a=g[Symbol.iterator]();!(c=(d=a.next()).done)&&(b.push(d.value),!h||b.length!==h);c=!0);}catch(a){e=!0,f=a}finally{try{c||null==a.return||a.return()}finally{if(e)throw f}}return b}(a,b)||ba(a,b)||function(){throw new TypeError("Invalid attempt to destructure non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.")}()}function aN(a){return function(a){if(Array.isArray(a))return aK(a)}(a)||function(a){if("undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.iterator in Object(a))return Array.from(a)}(a)||ba(a)||function(){throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.")}()}function ba(a,c){if(a){if("string"==typeof a)return aK(a,c);var b=Object.prototype.toString.call(a).slice(8,-1);return"Object"===b&&a.constructor&&(b=a.constructor.name),"Map"===b||"Set"===b?Array.from(b):"Arguments"===b||/^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(b)?aK(a,c):void 0}}function aK(c,a){(null==a||a>c.length)&&(a=c.length);for(var b=0,d=new Array(a);ba){var c=function(b){var a="".concat(b).match(/(?:\.(\d+))?(?:[eE]([+-]?\d+))?$/);return a?Math.max(0,(a[1]?a[1].length:0)-(a[2]?+a[2]:0)):0}(a);return parseFloat(b.toFixed(c))}return Math.round(b/a)*a}bn=function(){function a(b,c){(function(a,b){if(!(a instanceof b))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")})(this,a),P(b)?this.element=b:V(b)&&(this.element=document.querySelector(b)),P(this.element)&&_(this.element.rangeTouch)&&(this.config=bx({},aG,{},c),this.init())}return function(a,b,c){b&&aW(a.prototype,b),c&&aW(a,c)}(a,[{key:"init",value:function(){a.enabled&&(this.config.addCSS&&(this.element.style.userSelect="none",this.element.style.webKitUserSelect="none",this.element.style.touchAction="manipulation"),this.listeners(!0),this.element.rangeTouch=this)}},{key:"destroy",value:function(){a.enabled&&(this.config.addCSS&&(this.element.style.userSelect="",this.element.style.webKitUserSelect="",this.element.style.touchAction=""),this.listeners(!1),this.element.rangeTouch=null)}},{key:"listeners",value:function(b){var a=this,c=b?"addEventListener":"removeEventListener";["touchstart","touchmove","touchend"].forEach(function(b){a.element[c](b,function(b){return a.set(b)},!1)})}},{key:"get",value:function(d){if(!a.enabled||!ax(d))return null;var b,c=d.target,h=d.changedTouches[0],f=parseFloat(c.getAttribute("min"))||0,i=parseFloat(c.getAttribute("max"))||100,j=parseFloat(c.getAttribute("step"))||1,e=c.getBoundingClientRect(),g=100/e.width*(this.config.thumbWidth/2)/100;return 0>(b=100/e.width*(h.clientX-e.left))?b=0:100b?b-=(100-2*b)*g:500&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:{},e=arguments.length,c=new Array(e>1?e-1:0),d=1,b;d0?b.cloneNode(!0):b,d=a.parentNode,e=a.nextSibling;c.appendChild(a),e?d.insertBefore(c,e):d.appendChild(c)})}function al(a,d){b(a)&&!c(d)&&Object.entries(d).filter(function(a){var b=s(a,2)[1];return!F(b)}).forEach(function(c){var b=s(c,2),d=b[0],e=b[1];return a.setAttribute(d,e)})}function e(d,b,c){var a=document.createElement(d);return u(b)&&al(a,b),n(c)&&(a.innerText=c),a}function be(c,a,d,f){b(a)&&a.appendChild(e(c,d,f))}function x(a){J(a)||o(a)?Array.from(a).forEach(x):b(a)&&b(a.parentNode)&&a.parentNode.removeChild(a)}function ah(a){if(b(a))for(var c=a.childNodes.length;c>0;)a.removeChild(a.lastChild),c-=1}function ak(c,a){return b(a)&&b(a.parentNode)&&b(c)?(a.parentNode.replaceChild(c,a),c):null}function v(b,e){if(!n(b)||c(b))return{};var a={},d=m({},e);return b.split(",").forEach(function(f){var b=f.trim(),e=b.replace(".",""),c=b.replace(/[[\]]/g,"").split("="),g=s(c,1)[0],h=c.length>1?c[1].replace(/["']/g,""):"";switch(b.charAt(0)){case".":n(d.class)?a.class="".concat(d.class," ").concat(e):a.class=e;break;case"#":a.id=b.replace("#","");break;case"[":a[g]=h}}),m(d,a)}function G(a,d){if(b(a)){var c=d;t(c)||(c=!a.hidden),a.hidden=c}}function f(a,c,d){if(J(a))return Array.from(a).map(function(a){return f(a,c,d)});if(b(a)){var e="toggle";return void 0!==d&&(e=d?"add":"remove"),a.classList[e](c),a.classList.contains(c)}return!1}function X(a,c){return b(a)&&a.classList.contains(c)}function H(c,b){var a=Element.prototype;return(a.matches||a.webkitMatchesSelector||a.mozMatchesSelector||a.msMatchesSelector||function(){return Array.from(document.querySelectorAll(b)).includes(this)}).call(c,b)}function K(a){return this.elements.container.querySelectorAll(a)}function p(a){return this.elements.container.querySelector(a)}function az(){var a=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,c=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1];b(a)&&(a.focus({preventScroll:!0}),c&&f(a,this.config.classNames.tabFocus))}aB={"audio/ogg":"vorbis","audio/wav":"1","video/webm":"vp8, vorbis","video/mp4":"avc1.42E01E, mp4a.40.2","video/ogg":"theora"},l={audio:"canPlayType"in document.createElement("audio"),video:"canPlayType"in document.createElement("video"),check:function(a,c,d){var e=r.isIPhone&&d&&l.playsinline,b=l[a]||"html5"!==c;return{api:b,ui:b&&l.rangeInput&&("video"!==a||!r.isIPhone||e)}},pip:!(r.isIPhone||!j(e("video").webkitSetPresentationMode)&&(!document.pictureInPictureEnabled||e("video").disablePictureInPicture)),airplay:j(window.WebKitPlaybackTargetAvailabilityEvent),playsinline:"playsInline"in document.createElement("video"),mime:function(a){if(c(a))return!1;var d=s(a.split("/"),1)[0],b=a;if(!this.isHTML5||d!==this.type)return!1;Object.keys(aB).includes(b)&&(b+='; codecs="'.concat(aB[a],'"'));try{return Boolean(b&&this.media.canPlayType(b).replace(/no/,""))}catch(a){return!1}},textTracks:"textTracks"in document.createElement("video"),rangeInput:(aj=document.createElement("input"),aj.type="range","range"===aj.type),touch:"ontouchstart"in document.documentElement,transitions:!1!==af,reducedMotion:"matchMedia"in window&&window.matchMedia("(prefers-reduced-motion)").matches},bd=function(){var a=!1,b;try{b=Object.defineProperty({},"passive",{get:function(){return a=!0,null}}),window.addEventListener("test",null,b),window.removeEventListener("test",null,b)}catch(a){}return a}();function L(a,f,b){var d=this,g=arguments.length>3&&void 0!==arguments[3]&&arguments[3],i=!(arguments.length>4&&void 0!==arguments[4])||arguments[4],h=arguments.length>5&&void 0!==arguments[5]&&arguments[5],k,e;a&&"addEventListener"in a&&!c(f)&&j(b)&&(k=f.split(" "),e=h,bd&&(e={passive:i,capture:h}),k.forEach(function(c){d&&d.eventListeners&&g&&d.eventListeners.push({element:a,type:c,callback:b,options:e}),a[g?"addEventListener":"removeEventListener"](c,b,e)}))}function g(a){var b=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"",c=arguments.length>2?arguments[2]:void 0,d=!(arguments.length>3&&void 0!==arguments[3])||arguments[3],e=arguments.length>4&&void 0!==arguments[4]&&arguments[4];L.call(this,a,b,c,!0,d,e)}function ag(a){var b=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"",c=arguments.length>2?arguments[2]:void 0,d=!(arguments.length>3&&void 0!==arguments[3])||arguments[3],e=arguments.length>4&&void 0!==arguments[4]&&arguments[4];L.call(this,a,b,c,!1,d,e)}function aH(a){var e=this,b=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"",f=arguments.length>2?arguments[2]:void 0,c=!(arguments.length>3&&void 0!==arguments[3])||arguments[3],d=arguments.length>4&&void 0!==arguments[4]&&arguments[4],g=function j(){ag(a,b,j,c,d);for(var h=arguments.length,i=new Array(h),g=0;g1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"",e=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]&&arguments[2],f=arguments.length>3&&void 0!==arguments[3]?arguments[3]:{},g;b(a)&&!c(d)&&(g=new CustomEvent(d,{bubbles:e,detail:W({},f,{plyr:this})}),a.dispatchEvent(g))}function bD(){this&&this.eventListeners&&(this.eventListeners.forEach(function(a){var b=a.element,c=a.type,d=a.callback,e=a.options;b.removeEventListener(c,d,e)}),this.eventListeners=[])}function bF(){var a=this;return new Promise(function(b){return a.ready?setTimeout(b,0):g.call(a,a.elements.container,"ready",b)}).then(function(){})}function w(a){bl(a)&&a.then(null,function(){})}function aZ(a){return!!(o(a)||n(a)&&a.includes(":"))&&(o(a)?a:a.split(":")).map(Number).every(k)}function aY(a){if(!o(a)||!a.every(k))return null;var b=s(a,2),c=b[0],d=b[1],e=function c(b,a){return 0===a?b:c(a,b%a)}(c,d);return[c/e,d/e]}function aO(e){var b=function(a){return aZ(a)?a.split(":").map(Number):null},a=b(e),d;return null===a&&(a=b(this.config.ratio)),null===a&&!c(this.embed)&&o(this.embed.ratio)&&(a=this.embed.ratio),null===a&&this.isHTML5&&(d=this.media,a=aY([d.videoWidth,d.videoHeight])),a}function C(g){var c,a,d,b,e,f;return this.isVideo?(c=this.elements.wrapper,a=aO.call(this,g),d=s(o(a)?a:[0,0],2),b=100/d[0]*d[1],(c.style.paddingBottom="".concat(b,"%"),this.isVimeo&&!this.config.vimeo.premium&&this.supported.ui)?(e=100/this.media.offsetWidth*parseInt(window.getComputedStyle(this.media).paddingBottom,10),f=(e-b)/(e/50),this.media.style.transform="translateY(-".concat(f,"%)")):this.isHTML5&&c.classList.toggle(this.config.classNames.videoFixedRatio,null!==a),{padding:b,ratio:a}):{}}z={getSources:function(){var a=this;return this.isHTML5?Array.from(this.media.querySelectorAll("source")).filter(function(d){var b=d.getAttribute("type");return!!c(b)||l.mime.call(a,b)}):[]},getQualityOptions:function(){return this.config.quality.forced?this.config.quality.options:z.getSources.call(this).map(function(a){return Number(a.getAttribute("size"))}).filter(Boolean)},setup:function(){if(this.isHTML5){var a=this;a.options.speed=a.config.speed.options,c(this.config.ratio)||C.call(a),Object.defineProperty(a.media,"quality",{get:function(){var b=z.getSources.call(a).find(function(b){return b.getAttribute("src")===a.source});return b&&Number(b.getAttribute("size"))},set:function(c){var e,b,f,g,h,i,k;if(a.quality!==c){if(a.config.quality.forced&&j(a.config.quality.onChange))a.config.quality.onChange(c);else{if(e=z.getSources.call(a).find(function(a){return Number(a.getAttribute("size"))===c}),!e)return;b=a.media,f=b.currentTime,g=b.paused,h=b.preload,i=b.readyState,k=b.playbackRate,a.media.src=e.getAttribute("src"),("none"!==h||i)&&(a.once("loadedmetadata",function(){a.speed=k,a.currentTime=f,g||w(a.play())}),a.media.load())}d.call(a,a.media,"qualitychange",!1,{quality:c})}}})}},cancelRequests:function(){this.isHTML5&&(x(z.getSources.call(this)),this.media.setAttribute("src",this.config.blankVideo),this.media.load(),this.debug.log("Cancelled network requests"))}};function aR(a){return o(a)?a.filter(function(b,c){return a.indexOf(b)===c}):a}function aS(b){for(var d=arguments.length,e=new Array(d>1?d-1:0),a=1;a0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"",b=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"",c=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:"";return a.replace(new RegExp(b.toString().replace(/([.*+?^=!:${}()|[\]/\\])/g,"\\$1"),"g"),c.toString())},aw=function(){var a=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"";return a.toString().replace(/\w\S*/g,function(a){return a.charAt(0).toUpperCase()+a.substr(1).toLowerCase()})};function bG(){var b=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"",a=b.toString();return a=N(a,"-"," "),a=N(a,"_"," "),a=aw(a),N(a," ","")}function bH(b){var a=document.createElement("div");return a.appendChild(b),a.innerHTML}aA={pip:"PIP",airplay:"AirPlay",html5:"HTML5",vimeo:"Vimeo",youtube:"YouTube"},q=function(){var a=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"",b=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:{},d,e;return c(a)||c(b)?"":(d=bi(b.i18n,a),c(d))?Object.keys(aA).includes(a)?aA[a]:"":(e={"{seektime}":b.seekTime,"{title}":b.title},Object.entries(e).forEach(function(b){var a=s(b,2),c=a[0],e=a[1];d=N(d,c,e)}),d)},aM=function(){function a(b){D(this,a),this.enabled=b.config.storage.enabled,this.key=b.config.storage.key}return I(a,[{key:"get",value:function(b){var d,e;return!a.supported||!this.enabled?null:(d=window.localStorage.getItem(this.key),c(d))?null:(e=JSON.parse(d),n(b)&&b.length?e[b]:e)}},{key:"set",value:function(d){if(a.supported&&this.enabled&&u(d)){var b=this.get();c(b)&&(b={}),m(b,d),window.localStorage.setItem(this.key,JSON.stringify(b))}}}],[{key:"supported",get:function(){try{return"localStorage"in window&&(window.localStorage.setItem("___test","___test"),window.localStorage.removeItem("___test"),!0)}catch(a){return!1}}}]),a}();function S(b){var a=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:"text";return new Promise(function(d,e){try{var c=new XMLHttpRequest;if(!("withCredentials"in c))return;c.addEventListener("load",function(){if("text"===a)try{d(JSON.parse(c.responseText))}catch(a){d(c.responseText)}else d(c.response)}),c.addEventListener("error",function(){throw new Error(c.status)}),c.open("GET",b,!0),c.responseType=a,c.send()}catch(a){e(a)}})}function a$(i,b){var d,e,f,g,a,h,j;n(i)&&(d=n(b),e=function(){return null!==document.getElementById(b)},f=function(a,b){a.innerHTML=b,d&&e()||document.body.insertAdjacentElement("afterbegin",a)},(!d||!e())&&(g=aM.supported,a=document.createElement("div"),(a.setAttribute("hidden",""),d&&a.setAttribute("id",b),g)&&(h=window.localStorage.getItem("".concat("cache","-").concat(b)),null!==h&&(j=JSON.parse(h),f(a,j.content))),S(i).then(function(d){c(d)||(g&&window.localStorage.setItem("".concat("cache","-").concat(b),JSON.stringify({content:d})),f(a,d))}).catch(function(){})))}aJ=function(a){return Math.trunc(a/60/60%60,10)},bb=function(a){return Math.trunc(a/60%60,10)},bc=function(a){return Math.trunc(a%60,10)};function aa(){var a=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:0,c=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1],d=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]&&arguments[2],e,b,f,g;return k(a)?(e=function(a){return"0".concat(a).slice(-2)},b=aJ(a),f=bb(a),g=bc(a),b=c||b>0?"".concat(b,":"):"","".concat(d&&a>0?"-":"").concat(b).concat(e(f),":").concat(e(g))):aa(void 0,c,d)}a={getIconUrl:function(){var a=new URL(this.config.iconUrl,window.location).host!==window.location.host||r.isIE&&!window.svg4everybody;return{url:this.config.iconUrl,cors:a}},findElements:function(){try{return this.elements.controls=p.call(this,this.config.selectors.controls.wrapper),this.elements.buttons={play:K.call(this,this.config.selectors.buttons.play),pause:p.call(this,this.config.selectors.buttons.pause),restart:p.call(this,this.config.selectors.buttons.restart),rewind:p.call(this,this.config.selectors.buttons.rewind),fastForward:p.call(this,this.config.selectors.buttons.fastForward),mute:p.call(this,this.config.selectors.buttons.mute),pip:p.call(this,this.config.selectors.buttons.pip),airplay:p.call(this,this.config.selectors.buttons.airplay),settings:p.call(this,this.config.selectors.buttons.settings),captions:p.call(this,this.config.selectors.buttons.captions),fullscreen:p.call(this,this.config.selectors.buttons.fullscreen)},this.elements.progress=p.call(this,this.config.selectors.progress),this.elements.inputs={seek:p.call(this,this.config.selectors.inputs.seek),volume:p.call(this,this.config.selectors.inputs.volume)},this.elements.display={buffer:p.call(this,this.config.selectors.display.buffer),currentTime:p.call(this,this.config.selectors.display.currentTime),duration:p.call(this,this.config.selectors.display.duration)},b(this.elements.progress)&&(this.elements.display.seekTooltip=this.elements.progress.querySelector(".".concat(this.config.classNames.tooltip))),!0}catch(a){return this.debug.warn("It looks like there is a problem with your custom controls HTML",a),this.toggleNativeControls(!0),!1}},createIcon:function(h,f){var e=a.getIconUrl.call(this),g="".concat(e.cors?"":e.url,"#").concat(this.config.iconPrefix),c=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","svg"),b,d;return al(c,m(f,{"aria-hidden":"true",focusable:"false"})),b=document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg","use"),d="".concat(g,"-").concat(h),"href"in b&&b.setAttributeNS("http://www.w3.org/1999/xlink","href",d),b.setAttributeNS("http://www.w3.org/1999/xlink","xlink:href",d),c.appendChild(b),c},createLabel:function(b){var a=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:{},c=q(b,this.config),d=W({},a,{class:[a.class,this.config.classNames.hidden].filter(Boolean).join(" ")});return e("span",d,c)},createBadge:function(a){if(c(a))return null;var b=e("span",{class:this.config.classNames.menu.value});return b.appendChild(e("span",{class:this.config.classNames.menu.badge},a)),b},createButton:function(h,i){var j=this,d=m({},i),g=function(){var b=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"",a=b.toString();return(a=bG(a)).charAt(0).toLowerCase()+a.slice(1)}(h),b={element:"button",toggle:!1,label:null,icon:null,labelPressed:null,iconPressed:null},f;switch(["element","icon","label"].forEach(function(a){Object.keys(d).includes(a)&&(b[a]=d[a],delete d[a])}),"button"!==b.element||Object.keys(d).includes("type")||(d.type="button"),Object.keys(d).includes("class")?d.class.split(" ").some(function(a){return a===j.config.classNames.control})||m(d,{class:"".concat(d.class," ").concat(this.config.classNames.control)}):d.class=this.config.classNames.control,h){case"play":b.toggle=!0,b.label="play",b.labelPressed="pause",b.icon="play",b.iconPressed="pause";break;case"mute":b.toggle=!0,b.label="mute",b.labelPressed="unmute",b.icon="volume",b.iconPressed="muted";break;case"captions":b.toggle=!0,b.label="enableCaptions",b.labelPressed="disableCaptions",b.icon="captions-off",b.iconPressed="captions-on";break;case"fullscreen":b.toggle=!0,b.label="enterFullscreen",b.labelPressed="exitFullscreen",b.icon="enter-fullscreen",b.iconPressed="exit-fullscreen";break;case"play-large":d.class+=" ".concat(this.config.classNames.control,"--overlaid"),g="play",b.label="play",b.icon="play";break;default:c(b.label)&&(b.label=g),c(b.icon)&&(b.icon=h)}return f=e(b.element),b.toggle?(f.appendChild(a.createIcon.call(this,b.iconPressed,{class:"icon--pressed"})),f.appendChild(a.createIcon.call(this,b.icon,{class:"icon--not-pressed"})),f.appendChild(a.createLabel.call(this,b.labelPressed,{class:"label--pressed"})),f.appendChild(a.createLabel.call(this,b.label,{class:"label--not-pressed"}))):(f.appendChild(a.createIcon.call(this,b.icon)),f.appendChild(a.createLabel.call(this,b.label))),m(d,v(this.config.selectors.buttons[g],d)),al(f,d),"play"===g?(o(this.elements.buttons[g])||(this.elements.buttons[g]=[]),this.elements.buttons[g].push(f)):this.elements.buttons[g]=f,f},createRange:function(c,d){var b=e("input",m(v(this.config.selectors.inputs[c]),{type:"range",min:0,max:100,step:.01,value:0,autocomplete:"off",role:"slider","aria-label":q(c,this.config),"aria-valuemin":0,"aria-valuemax":100,"aria-valuenow":0},d));return this.elements.inputs[c]=b,a.updateRangeFill.call(this,b),bn.setup(b),b},createProgress:function(a,d){var b=e("progress",m(v(this.config.selectors.display[a]),{min:0,max:100,value:0,role:"progressbar","aria-hidden":!0},d)),c,f;return"volume"!==a&&(b.appendChild(e("span",null,"0")),c={played:"played",buffer:"buffered"}[a],f=c?q(c,this.config):"",b.innerText="% ".concat(f.toLowerCase())),this.elements.display[a]=b,b},createTime:function(a,d){var b=v(this.config.selectors.display[a],d),c=e("div",m(b,{class:"".concat(b.class?b.class:""," ").concat(this.config.classNames.display.time," ").trim(),"aria-label":q(a,this.config)}),"00:00");return this.elements.display[a]=c,c},bindMenuItemShortcuts:function(c,e){var d=this;g.call(this,c,"keydown keyup",function(f){if([32,38,39,40].includes(f.which)&&(f.preventDefault(),f.stopPropagation(),"keydown"!==f.type)){var g,h=H(c,'[role="menuitemradio"]');!h&&[32,39].includes(f.which)?a.showMenuPanel.call(d,e,!0):32!==f.which&&(40===f.which||h&&39===f.which?(g=c.nextElementSibling,b(g)||(g=c.parentNode.firstElementChild)):(g=c.previousElementSibling,b(g)||(g=c.parentNode.lastElementChild)),az.call(d,g,!0))}},!1),g.call(this,c,"keyup",function(b){13===b.which&&a.focusFirstMenuItem.call(d,null,!0)})},createMenuItem:function(d){var f=this,g=d.value,q=d.list,h=d.type,p=d.title,n=d.badge,k=void 0===n?null:n,l=d.checked,o=void 0!==l&&l,i=v(this.config.selectors.inputs[h]),c=e("button",m(i,{type:"button",role:"menuitemradio",class:"".concat(this.config.classNames.control," ").concat(i.class?i.class:"").trim(),"aria-checked":o,value:g})),j=e("span");j.innerHTML=p,b(k)&&j.appendChild(k),c.appendChild(j),Object.defineProperty(c,"checked",{enumerable:!0,get:function(){return"true"===c.getAttribute("aria-checked")},set:function(a){a&&Array.from(c.parentNode.children).filter(function(a){return H(a,'[role="menuitemradio"]')}).forEach(function(a){return a.setAttribute("aria-checked","false")}),c.setAttribute("aria-checked",a?"true":"false")}}),this.listeners.bind(c,"click keyup",function(b){if(!E(b)||32===b.which){switch(b.preventDefault(),b.stopPropagation(),c.checked=!0,h){case"language":f.currentTrack=Number(g);break;case"quality":f.quality=g;break;case"speed":f.speed=parseFloat(g)}a.showMenuPanel.call(f,"home",E(b))}},h,!1),a.bindMenuItemShortcuts.call(this,c,h),q.appendChild(c)},formatTime:function(){var a=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:0,b=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]&&arguments[1],c;return k(a)?(c=aJ(this.duration)>0,aa(a,c,b)):a},updateTimeDisplay:function(){var c=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:null,d=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:0,e=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]&&arguments[2];b(c)&&k(d)&&(c.innerText=a.formatTime(d,e))},updateVolume:function(){this.supported.ui&&(b(this.elements.inputs.volume)&&a.setRange.call(this,this.elements.inputs.volume,this.muted?0:this.volume),b(this.elements.buttons.mute)&&(this.elements.buttons.mute.pressed=this.muted||0===this.volume))},setRange:function(c){var d=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:0;b(c)&&(c.value=d,a.updateRangeFill.call(this,c))},updateProgress:function(c){var g=this,d,e,f;if(this.supported.ui&&A(c)){if(f=0,c)switch(c.type){case"timeupdate":case"seeking":case"seeked":d=this.currentTime,e=this.duration,f=0===d||0===e||Number.isNaN(d)||Number.isNaN(e)?0:(d/e*100).toFixed(2),"timeupdate"===c.type&&a.setRange.call(this,this.elements.inputs.seek,f);break;case"playing":case"progress":!function(c,d){var e=k(d)?d:0,a=b(c)?c:g.elements.display.buffer,f;b(a)&&(a.value=e,f=a.getElementsByTagName("span")[0],b(f)&&(f.childNodes[0].nodeValue=e))}(this.elements.display.buffer,100*this.buffered)}}},updateRangeFill:function(d){var c=A(d)?d.target:d,f,g,h,e;b(c)&&"range"===c.getAttribute("type")&&(H(c,this.config.selectors.inputs.seek)?(c.setAttribute("aria-valuenow",this.currentTime),f=a.formatTime(this.currentTime),g=a.formatTime(this.duration),h=q("seekLabel",this.config),c.setAttribute("aria-valuetext",h.replace("{currentTime}",f).replace("{duration}",g))):H(c,this.config.selectors.inputs.volume)?(e=100*c.value,c.setAttribute("aria-valuenow",e),c.setAttribute("aria-valuetext","".concat(e.toFixed(1),"%"))):c.setAttribute("aria-valuenow",c.value),r.isWebkit&&c.style.setProperty("--value","".concat(c.value/c.max*100,"%")))},updateSeekTooltip:function(d){var i=this,e,g,c,h;if(this.config.tooltips.seek&&b(this.elements.inputs.seek)&&b(this.elements.display.seekToo